title_discography_blue

Mamino Yorita

ALBUM


MAIDEN VOYAGE ー 初音[HATSUNE]

Debut single CD (issued August 2010)
Supervisor: Yoshinobu Taniguchi
Chief Advisor: Dozan Fujiwara
On sale in the US, Europe and the entire world.


MAIDEN VOYAGE ー 初音 [HATSUNE] (Buddhist Shakuhachi, Zen Shakuhachi)
1. HON SHIRABE
2. TAMUKE
3. SHIN NO EKO
4. SOU NO EKO
5. GODAN SUGOMORI
6. KODEN SUGOMORI (TSURU NO SUGOMORI)
7. SHIKA NO TONE (solo)
8. KUMOI JISHI
9. SHIKA NO TONE (duo)
 Yoshinobu Taniguchi, first Shakuhachi; Mamino Yorita, second Shakuhachi
10. HENRO (Composed by Seiko Kineya)
 Yoshinobu Taniguchi, first Shakuhachi; Mamino Yorita, second Shakuhachi


MUSIC VIDEO

Carrying Traditions into the Future #29 (DHC Television)
Shakuhachi player: Mamino Yorita
ditorial supervision: Miyako Yamada
KODEN SUGOMORI (TSURU NO SUGOMORI)
Mamino Yorita Shakuhachi recital
MIHO MUSEUM
SHIKA NO TONE (solo)
Mamino Yorita Shakuhachi recital
MIHO MUSEUM
SHIKA NO TONE (duo)
Yoshinobu Taniguchi, first Shakuhachi; Mamino Yorita, second Shakuhachi
JOGEN NO KYOKU (duo)
Mamino Yorita, Shakuhachi; Hiroyaku Nakajima, So
Okayama International Music Festival 2017
ICHIKOTSU (duo)
Mamino Yorita, Shakuhachi; Miki Yamamizu, So
KOTO×PIANO Third Anniversary of Formation Commemorative Concert “KOTO×PIANO vol. 5”
KUROKAMI(duo)
Eika Fukuda, Vocal / Samisen; Mamino Yorita, Shakuhachi
Shoen Uemura, Picture